E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

maart 2017 – november 2018

maart 2017 – november 2018

Hoofd communicatie Riwis Zorg & Welzijn

Riwis Zorg & Welzijn begeleidt zo’n 1.200 mensen met psychische en psychosociale hulpvragen in de driehoek Apeldoorn, Hattem, Doetinchem en ondersteunt daarnaast zo’n 260 clienten in de ouderen- en thuiszorg in de gemeente Brummen. Na advisering over herpositionering (team) communicatie in de organisatie heb ik hier vervolgens uitvoering aan gegeven, team communicatie uitgebreid, intern gezorgd voor meer verbinding met de organisatie en communicatie-activiteiten ontwikkeld om de organisatie meer extern te profileren en raad van bestuur en management geadviseerd bij (uitdagende) organisatievraagstukken.

Enkele activiteiten uitgelicht:

 • Herpositioneren en aansturen team communicatie
 • Organisatie beter profileren, zowel richting cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers als toekomstig medewerkers (o.a. inzet social media, ervaringsverhalen, introductie externe nieuwsbrieven BijRiwis, vernieuwen website en presentatiemiddelen, arbeidsmarktcommunicatie)
 • Intern zorgen voor meer verbinding van medewerkers GGZ en VVT met de organisatie (o.a. door heldere berichtgeving, koppelen van initiatieven uit organisatie, uitrol meerjarenstrategie)
 • Begeleiden interne crisis (advies bestuurder en managers, organiseren bijeenkomsten, zorgen voor heldere verslaglegging en terugkoppeling, zorgen voor opvolging van datgene dat afgesproken is)
 • Organisatie en ondersteuning naar een heldere zorgvisie GGZ
 • Ondersteuning teamleiders en woonbegeleiders GGZ met externe profilering binnen de wijken en bij verwijzers.
 • Ondersteuning manager en teamleiders VVT met externe profilering van de woonzorglocaties en thuiszorg
 • Organiseren van twee grote medewerkersbijeenkomsten met behulp van medewerkers (participatie, scrum)
 • Onderhouden contacten met media
 • Advies aan raad van bestuur en management, lid managementteam

Referentie

“Briet heeft gedurende een aantal maanden op zeer vakkundige en betrokken wijze binnen Riwis haar rol en taak als senior communicatieadviseur en proces(bege)leider vervult.
Briet beschikt over een hoge mate van organisatie- en mens-sensitiviteit. Zij is zorgvuldig, werkt gepassioneerd, heeft sprankelende ideeën en weet de ander daarin te inspireren en te motiveren.
Briet heeft een hoog bewustzijn op organisatievraagstukken en weet daarin projectmatig en doelmatig te acteren. Binnen Riwis heeft zij de raad van bestuur bijgestaan in sturingsvraagstukken en heeft daarbij een goede verbinding weten te leggen tussen de interne en externe focus van de organisatie. Briet is tevens een kei in het klantgericht schrijven.
Briet is intrinsiek betrokken en gemotiveerd en schuwt daarbij de discussie niet, blijft doel- en resultaatgericht. Briet is een snelle en vernieuwende denker, een harde werker en een fijn en warm mens.
Bij een volgende klus zet ik haar graag weer in.” 

Erna ten Have-Weustenenk MSM, voorzitter raad van bestuur Riwis Zorg & Welzijn

Opdrachtgever:

Opdracht:

Hoofd communicatie a.i.

Periode:

maart 2017 – november 2018

Link:

www.riwis.nl

oktober 2016 – maart 2017

Procesbegeleider Eigentijdse Bestuursstijl

In het kader van Bestuurlijke Vernieuwing Overijssel heb ik op experimentele wijze twaalf verschillende projecten in de gemeente Kampen samengebracht, kennis met elkaar laten delen en ze een gezamenlijk gedragen fietsvisie laten maken. Het waren projecten (waaronder ook een burgerinitiatief) op het gebied van fiets, ruimtelijke ordening en openbaar vervoer.

Enkele activiteiten uitgelicht:

 • Inventarisatie verschillende projecten
 • Samenbrengen projectleiders en initiatiefnemers en gezamenlijke belangen
 • Tot stand brengen fietsvisie op basis van snelkookpan scrum methodiek
 • Ondersteuning bij afronding fietsvisie

Opdrachtgever:

Opdracht:

Procesbegeleider

Periode:

oktober 2016 – maart 2017

 

juni 2016 – december 2016

Senior communicatieadviseur Cooperative Affairs

Cooperative Affairs van FrieslandCampina verzorgt alle communicatie met de 19.000 leden- melkveehouders/eigenaren van de coöperatie. Zij is de schakel tussen de coöperatie en Koninklijke FrieslandCampina, de onderneming. Cooperative Affairs staat in contact met de leden op verschillende manieren. Afdeling communicatie heeft o.a. Melkweb (intranetomgeving), het magazine Melk en de nieuwsbrief Melkmail in beheer. Daarnaast ondersteunt zij bij de duurzaamheidsthema’s, farmer support, ledenbijeenkomsten en regelt alles rondom commerciële en niet-commerciële bedrijfsbezoeken.

Enkele activiteiten uitgelicht:

 • Coördineren en opstellen strategische communicatieplannen voor duurzaamheids-thema’s (o.a. weidegang, biodiversiteit, klimaat en energie, dierenwelzijn
 • Advies en ondersteuning directie bij crisiscommunicatie
 • Coaching meerdere teamleden
 • Communicatie richting melkveehouders omtrent fosfaatreductie
 • Opzetten proces naar een content strategie en digitalisering ledennieuwsbrief
 • Coördinatie pakketten voor educatie en ambassadeurschap/relatiemarketing

Opdrachtgever:

Opdracht:

Senior communicatieadviseur

Periode:

juni 2016 – december 2016

Link:

www.frieslandcampina.com

2015 – maart 2016

flessen in lab

Procesbegeleider Polymer Science Park, Zwolle

Ontwikkelen en begeleiden sessies voor management en medewerkers om inzicht te krijgen in klanten, producten/diensten en de juiste positionering. Schrijven van corporate communicatieplan voor deze innovatieve broedplaats in de kunsstoftechnologie.

Opdrachtgever:

Polymer-Science-Park-1024x467

Opdracht:

Begeleidt proces en adviseer ons hoe te komen tot een betere profilering van Polymer Science Park

Periode:

december 2015 – maart 2016

2006 – januari 2019

IMG_4701-C-BerryPoelen.

Strategisch communicatieadviseur Woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer

Woonzorgcentrum Sint Anna is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis in Boxmeer met ongeveer 180 bewoners. Ik adviseer het bestuur en management en heb in de afgelopen jaren verschillende werkzaamheden verricht.

Enkele activiteiten uitgelicht:

 • Meerjarenbedoeling en speerpunten 2019 vastleggen in het kwaliteitsplan 2019 en een strategisch advies opstellen over de gewenste communicatiestructuur in zelfregulerende gemeenschappenvoor woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer. (dec 2018 – jan 2019)
 • Communicatieadvies aan management bij verandering van hiërarchisch georganiseerde organisatie naar zelfregulerende gemeenschappen (2015-2016)
 • Complete restyling van huisstijl(dragers) passend bij nieuwe identiteit. O.a. website, stationary, folders, kernwaardenwaaier, informatiegidsen voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers, nieuwsbrief medewerkers, bewonersmagazine, advertenties, ansichtkaarten etc. (2006 – 2018)
 • Intern communicatie onderzoek onder medewerkers (2012)
 • Schrijven van een jubileumboekje voor het 25-jarig bestaan van het woonzorgcentrum (2011)
 • Advisering management om voormalig kloosterverzorgingshuis als modern woonzorgcentrum in de markt te zetten www.sintannaboxmeer.nl (vanaf 2006)

Referentie

Briet heeft Sint Anna enorm goed geholpen bij het op papier krijgen van het voor meerdere doelen te gebruiken Kwaliteitsplan 2019. Met haar jarenlange ervaring als strategisch communicatieadviseur wist zij het intern vastgelopen traject vlot te trekken. Ondanks de deadline en vele verschillende meningen, wist Briet in betrekkelijk korte tijd de algemene meerjarenbedoeling helder te verwoorden. Ook de begeleiding van de vormgeving was perfect.

 

Briet is iemand die zich goed inleeft in de waarden, missie en visie van onze organisatie en hier haar adviezen op laat aansluiten. Wij zijn blij dat zij zich bij Sint Anna al jarenlang betrokken voelt, op vraag altijd vanuit haar deskundigheid mensgericht meedenkt en zaken door haar aanpak in beweging brengt.  Zij is een onafhankelijke, gedreven harde werker die ‘dag en nacht’ voor Sint Anna – in woord en daad- klaarstaat!” 

Enny Hoenselaar, bestuurder Woonzorgcentrum Sint Anna

Opdrachtgever:

StAnna logo+Wzc-fc

Opdracht:

Strategisch communicatieadviseur woonzorgcentrum

Periode:

2006 – jan 2019

Link:

www.sintannaboxmeer.nl

Portfolio

2011 – 2016

Gezond en Veilig wonen en werken in Overijssel

Communicatieadviseur Programma Gezond en Veilig Leefmilieu

Voor het programma Gezond en Veilig Leefmilieu (2011 – 2015) van de provincie Overijssel ben ik vanaf 2011 als strategisch communicatieadviseur betrokken geweest bij de projecten Asbest van het bedrijfsdak, Bewust verlichten, Duurzaam ontwikkelen, Leefkwaliteit in woonwijken en op bedrijventerreinen, Duurzame mobiliteit en Duurzaamheidseducatie.

Strategische doener

Mijn rol varieerde bij de verschillende projecten van sparringpartner projectleiders, advisering bestuurders en management, advisering over doelgroepbenadering, bevorderen samenwerking met externe partijen, profilering project, aanjager, klankbord, kritische vragensteller, schrijver van speeches voor gedeputeerden en persberichten, onderhouden perscontacten, organisator van middelen en diverse bijeenkomsten etc.

Enkele tastbare resultaten

Asbest van het bedrijfsdak > o.a. website Asbest van het bedrijfsdak , schrijven artikel voor Kijk op Oost Nederland, organisatie diverse bijeenkomsten.

Bewust verlichten > o.a. schrijven tekst en organisatie film Bewust Verlichten is zinvol; regisseur Earth Hour Overijssel 2016; organisatie Overijsselse Sterrennacht (2011), Nacht van de Nacht (2011, 2014), website

Netwerk Overijssel Duurzaam > delen van kennis en het samenbrengen van partijen op het gebied van duurzaamheid o.a. als projectleider en eindredacteur van platform en wekelijkse nieuwsbrief Overijssel Duurzaam (zie ook verderop in portfolio), organisatie diverse bijeenkomsten (2011, 2013, 2014).

Duurzaam Ontwikkelen > digitale inspiratiemagazine Duurzaam Ontwikkelen Overijssel en organisatie bijeenkomsten (2012, 2015)

Duurzame mobiliteit > o.a. diverse folders en website.

Geluidreducerend asfalt > o.a. film

Referenties

Paul Scholte Albers, provincie Overijssel
Briet heeft de afgelopen jaren de communicatie rondom het programma Gezond en Veilig Leefmilieu van de provincie Overijssel verzorgd. Zij doet dat met een aanstekelijk enthousiasme en met kennis van zaken. De nieuwsbrief Overijssel Duurzaam is mede door haar een veel gelezen informatiebron op het gebied van duurzaamheid geworden. Daarbij heeft zij diverse partijen en mensen weten te verenigen om samen te werken aan de nieuwsbrief.

Briet is goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Ze heeft diverse symposia georganiseerd die goed bezocht zijn. Ze is creatief en door haar praktische insteek komt ze snel tot resultaten. Ze werkt zelfstandig, spreekt mensen makkelijk aan en gaat doortastend te werk. Met haar oog voor details hebben haar producten een hoog kwaliteitsniveau.

Paul Scholte Albers, provincie Overijssel
Programmamanager Gezond en Veilig Leefmilieu provincie Overijssel

Klaas Doldersum, provincie Overijssel
Briet heeft bijgedragen aan het slagen van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in Overijssel. Door haar inbreng, bij o.a. de verantwoordelijk gedeputeerde, is er een groter draagvlak ontstaan voor de diverse projecten. Als communicatieadviseur is Briet de aanjagende factor geweest in het opzetten van het Kennisplatform Overijssel Duurzaam. Binnen dit platform werken zowel particuliere- als overheidspartijen samen. De sterke kanten van Briet zijn het samenbrengen en samen laten werken van partijen aan een gezamenlijk doel.

Daarnaast is zij zeer sterk in het organiseren van (voorlichtings)bijeenkomsten. Briet’s werkwijze valt niet in de categorie ‘negen tot vijf mentaliteit’. Haar instelling is dat het werk af moet zijn en dat het tijdstip waarop dit plaatsvindt daaraan van ondergeschikt belang is. Briet is een zeer prettige persoon om mee samen te werken en zij is oprecht geïnteresseerd in de persoon achter ‘de collega’.

Klaas Doldersum, provincie Overijssel
Secretaris programma Gezond en Veilig Leefmilieu provincie Overijssel

Opdrachtgever:

provincie Overijsselpov_logo_kleur

Opdracht:

Strategisch communicatieadviseur programma Gezond en Veilig Leefmilieu

Periode:

september 2011 – heden

Link:

www.overijssel.nl/duurzaamheid

2015

header stichting gwg

Organisatie van een donateursbijeenkomst voor de Stichting Goede Werken Glorieux voor zowel Nederland als België. Doel: laten zien wat de stichting met het geld voor de diverse projecten in Ethiopië, Brazilië en Indonesië doet en interesse kweken om meerdere projecten te steunen. Naast de organisatie heb ik ook het dagvoorzitterschap verzorgd.

Opdrachtgever:

Stichting Goede Werken Glorieux, Oostakker België

Opdracht:

Organisatie en dagvoorzitter donateursbijeenkomst

Periode:

maart 2015

Link:

www.goedewerkenglorieux.nl

2010 – 2011

rud overijssel

Communicatieadviseur Regionale Uitvoeringsdienst Overijssel

Advies, opzet en uitvoering communicatiestrategie ten behoeve van het opzetten van de Regionale Uitvoeringsdienst Overijssel en de projectorganisaties in Twente en IJsselland.

Opdrachtgever:

Provincie Overijssel

Opdracht:

communicatieadviseur Regionale Uitvoeringsdienst Overijssel

Periode:

januari 2010 – december 2011

Link:

www.rudoverijssel.nl

 

2008 – 2011

FotoMX (45 of 65)g

Communicatieadviseur Werkplein Entreon

Adviseur voor het management van Werk en Handhaving gemeente ‘s-Hertogenbosch en het plaatselijke UWV Werkbedrijf.

Enkele activiteiten uitgelicht:

 • Advies, opzet en uitvoering communicatiestrategie ten aanzien van vergroten naamsbekendheid en implementatie huisstijl Werkplein Entreon.
 • Communicatieadvies en uitvoering voor Mobiliteitscentrum Noordoost-Brabant, projectleiders en bedrijfsadviseurs van het Werkplein en de projecten Leren en Werken en Willen=Kunnen.
 • Ontwikkelen en samenstellen specials voor lokale krant.
 • Organisatie Congres Leren en Werken.

Referentie:

“Ik ervaar de samenwerking met Effect Communicatie als helder, fris, creatief en pro-actief. Briet Brunnekreef laat zich ook zien als een deskundig communicatieadviseur voor het management in een complexe politieke omgeving. Naast de opdracht ontwikkelt Briet verschillende activiteiten en producten om de communicatie van het Werkplein Entreon in- en extern te verbeteren. Bestuur, management en medewerkers van het Werkplein werken graag met Briet samen.” 

Corrie de Jong, Unitmanager Werk en Handhaving, gemeente 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever:

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

logo-den-bosch-2Basis CMYK

Opdracht:

Projectmanager Communicatie Werkplein Entreon

Periode:

november 2008 – augustus 2011